المكتتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة

المكتتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة

{]IrXnaXamb CÉmw aëjysâ {]IrXn¡nW§p¶ \nba\nÀt±i §Ä am{Xta a\pjytcmSv A\p kcn¡m³ IÂ]n¨n«pffq. CÉm ansâ   GsXmê A\pimk\s¯ kw_Ôn¨pw \mw Nn´nçIbpw ]TnçIbpw sN¿pIbmsW¦n BXy´nIambn AXnsâ ]cnWnX ^ew aëjysâ Cl---]ctemI hn Pb¯nëXIp¶Xmbn \ap¡v {K ln¡m³ km[n¡pw. kmaqly Po hnbmb  aëjy\v Hê Øe¯v \nìw asämê Øet¯¡v bm{X sN¿Â A\nhmcyambo¯oêì. PohnX¯nsâ kakvX taJeIfn teçw shfn¨w hoip¶ CÉmw, AXp sIm­v Xs¶, bm{X ]pds¸ Spt¼mÄ apX ho«n Xncns¨ ¯p¶Xv hsc hnizmknIÄ ]men t¡­ acymZIfpw sNmtí {]m À°\Ifpw hfsc {]m[m\yt¯m sS Xs¶ aëjys\ ]Tn¸nç¶p. {]kvXpX Imcy§Ä sNdnb coXn bn DWÀ¯phm\mWv Cu eLp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   IrXnbneqsS B{Klnç¶Xv. AÃmlp Aë{Klnçamdmhs«. Bao³.

{]IrXnaXamb CÉmw aëjysâ {]IrXn¡nW§p¶ \nba\nÀt±i §Ä am{Xta a\pjytcmSv A\p kcn¡m³ IÂ]n¨n«pffq. CÉm ansâ   GsXmê A\pimk\s¯ kw_Ôn¨pw \mw Nn´nçIbpw ]TnçIbpw sN¿pIbmsW¦n BXy´nIambn AXnsâ ]cnWnX ^ ...

AXn\v t{]cn¸n¡p¶,AXnsâ KpWIW§ Ä ]dbp¶,AXns\Xncn D²cn¡p¶ Btcm]W §fpsS \nPkvXnYn hnebncp¯p¶ Hcp sIm¨p ]p kvXIw. AXmWv \n§fpsS ssI¿nepÅ Cu IrXn. hnip² hmIy§fpw Xncp samgnIfpw CXn NÀ¨ sNbvXn«p­v. Cuhnjb¯n hncNnXamb At\ Iw ]pkvXI§fn Hcp sNdnb IrXnbpsS hnhÀ ¯\amWnXv. CXv ]cntim[n¨v th­ \nÀt±i§Ä \ÂInb A_vZp e¯o^v kpÃan, apl½Zv Ip«n F¶nhÀ¡v AÃmlp X¡Xmb {]Xn^ew \ÂIs«. Cu IrXnbpsS {]km[\w GsäSp¯ cnbmZnse  Zoc CÉmanIv skâdn\pw klIcn¨ aäpÅhÀ¡pw Rm³ IrX ÚX tcJs¸Sp¯p¶p.

AXn\v t{]cn¸n¡p¶,AXnsâ KpWIW§ Ä ]dbp¶,AXns\Xncn D²cn¡p¶ Btcm]W §fpsS \nPkvXnYn hnebncp¯p¶ Hcp sIm¨p ]p kvXIw. AXmWv \n§fpsS ssI¿nepÅ Cu IrXn. hnip² hmIy§fpw Xncp samgnIfpw CXn NÀ¨ sNbvXn«p­v. Cuhnjb ...

)bpsS kw`h _lpehpw ]mT\n_n Uhpamb {]t_m[\ PohnXw hnip² JpÀB\nð \nóv Hcn¡ð IqSn hmbn¨p ]Tn¡m³ hnizmkotemIw CXn\Iw X¿mdmbn ¡gnªncn¡pIbmWv. ""\n§Ä¡v C{_mloanepw At±l¯nsâ IqsSbpÅhcnepw D¯aamb Hcp amXrI Dïmbn«pïv.'' (apwXln\: 4) Fóv hnip² JpÀB³ hyàam¡nbXp sImïpXsó C_vdmlo ao PohnXw hnizmknIÄ ]Tn¨dntª ]äq.

)bpsS kw`h _lpehpw ]mT\n_n Uhpamb {]t_m[\ PohnXw hnip² JpÀB\nð \nóv Hcn¡ð IqSn hmbn¨p ]Tn¡m³ hnizmkotemIw CXn\Iw X¿mdmbn ¡gnªncn¡pIbmWv. ""\n§Ä¡v C{_mloanepw At±l¯nsâ IqsSbpÅhcnepw D¯aamb Hcp amXrI Dï ...

മനുഷ്യന്‌ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സമര്‍പ്പണവും വിധേയത്വവുമാണ്‌

മനുഷ്യന്‌ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സമര്‍പ്പണവും വിധേയത്വവുമാണ്‌